ANTWERP AIRSOFT – Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen CREATIVE CAVE BVBA (Hierna te noemen “AIRSOFT ANTWERP”) een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met AIRSOFT ANTWERP voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 2. Offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

AIRSOFT ANTWERP zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AIRSOFT ANTWERP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. AIRSOFT ANTWERP is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat AIRSOFT ANTWERP is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie

 

Artikel 4. Gebreken; klachttermijnen

Klachten over de verleende diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugkeer van het betreffende arrangement schriftelijk te worden gemeld aan AIRSOFT ANTWERP. Indien een klacht gegrond is, zal AIRSOFT ANTWERP er alles in het werk stellen om het zo goed mogelijk op te lossen.

 

Artikel 5. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door AIRSOFT ANTWERP aan te geven wijze. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van AIRSOFT ANTWERP en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens AIRSOFT ANTWERP onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. In geval dat AIRSOFT ANTWERP goede gronden heeft om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, dan is AIRSOFT ANTWERP om zekerheid voor de nakoming van die verplichtingen te verlangen van opdrachtgever binnen een termijn van zeven dagen na een verzoek van AIRSOFT ANTWERP daartoe.

 

Artikel 6. Kortingen/aanbiedingen

Kortingen of aanbiedingen die zijn gegeven op basis van een vooraf aantal doorgegeven personen komen te vervallen, als blijkt dat er minder personen komen dan aanvankelijk is doorgegeven. AIRSOFT ANTWERP zal dan dereguliere prijs hanteren.

 

Artikel 7. Gebreke in verplichtingen

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 8. Vergunningen
De deelnemer dient zich bewust te zijn van alle vereisten en vergunningen om de airsoftsport te beoefenen indien van toepassing. (Belgische Spelers hebben bijvoorbeeld geen NABV pas nodig.

 

Artikel 9. vernieling, verlies, beschadiging
Het terrein en speelvelden mogen niet opzettelijk of verwijtbaar beschadigd of vernield worden. Indien dit toch gebeurt, dient u AIRSOFT ANTWERP hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij opzettelijke of verwijtbare beschadigingen, vernielingen of baldadigheid, zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker en/of verantwoordelijke. Beschadigingen, vernielingen en/of defecten aan een huurkit, die te wijten zijn aan roekeloosheid, onachtzaamheid, verwijtbare schuld of opzet, worden op de speler verhaald.

 

Artikel 10. Reserveringen & annulaties
Bij skirms/ open events:
Reserveringen kunnen maximaal drie dagen voor de gereserveerde datum zonder kosten worden geannuleerd. Na deze 3 dagen heb je geen recht meer op een refund.

Bij teambuildings/privé evenementen:
Reserveringen kunnen maximaal 2 weken voor de gereserveerde datum zonder kosten worden geannuleerd
Vindt de annulering plaats na de vastgestelde termijn van 2 weken voor de gereserveerde datum dan wordt er 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering 1 week voor het privé-evenement brengen wij 90% in rekening van het totaalbedrag

 

Artikel 11. Verloop van het event

Tijdens het hele evenement kan steeds een beroep worden gedaan op de aanwezige AIRSOFT ANTWERP marshalls in geval van problemen, geschillen of discussies. Zij staan in voor een vlot verloop van het spel en de veiligheid van iedereen. Hun aanwijzingen dienen ten alle tijde opgevolgd te worden. Tijdens het evenement is het niet toegestaan om terug naar de parkeerplaats te gaan. Artikel 12.Drank en spijzen
Het meenemen van eten en drinken op een AIRSOFT ANTWERP event is niet toegestaan. De organisatie voorziet de mogelijkheid om ter plaatse dranken, snoep aan te schaffen tegen marktconforme prijzen.


Artikel 13. Strafbare feiten

Indien er tijdens een event van AIRSOFT ANTWERP een strafbaar feit gepleegd wordt, zijn wij gebonden hier aangifte van te doen bij de politie

 

Artikel 14. Alcohol & drugs

Het hanteren en gebruiken van airsoftreplica’s & laserguns gaat niet samen met soft- of harddrugs. Er is dan ook een volledig verbod op het gebruik van soft- of harddrugs, zowel voor, tijdens of na het evenement. Alcoholhoudende drank is toegestaan, mits met mate, echter niet tijdens of kort voor het spel. Deelnemers kunnen ten alle tijde door AIRSOFT ANTWERP geweigerd worden op grond of op

vermoeden van alcoholgebruik of drugsintoxicatie. Een deelnemer die door AIRSOFT ANTWERP in een dergelijke staat wordt bevonden, zal onmiddellijk uitgesloten worden van verdere deelname zonder aanspraak te kunnen maken op een restitutie van betaalde gelden. De plaatselijke politie kan worden ingelicht.

 

Artikel 15. Vervoer van Airsoft replica’s

Uw replica mag volgens de wet niet zichtbaar en gebruiksklaar worden vervoerd. Wij adviseren u om uw replica dan ook te vervoeren in een afgesloten koffer. Houd de BB’s en het magazijn gescheiden van uw replica tijdens transport. Uw replica mag pas uitgepakt worden binnen de safetyzone!

 

Artikel 16. Echte wapens/alarm pistool

Het is verboden om echte vuurwapens of wapens (messen, dolken, bajonetten enz.) bij u te hebben tijdens het event. Imitatiemessen zijn toegestaan.


Artikel 17. Algemene handelingen Airsoft

Uw replica’s dienen pas in de desbetreffende ruimtes van AIRSOFT ANTWERP gebruiksklaar gemaakt te worden. Uw replica’s dienen dan ook van de parking tot aan de safetyzone vervoerd te worden in een wapentas of wapenkoffer, conform belgisch reglement. Ook is het niet toegestaan in volledige camouflage kleding aan te komen. Enkel een camouflage broek, met voor de rest “burger” kleding is toegestaan.

 

Artikel 18. Extreme Ideologieën

Badges, vlaggen, logo’s of kleding met verwijzing naar een verboden en/of extremistische groepering zijn niet toegelaten tot de events van AIRSOFT ANTWERP. Indien u hier meer over wilt weten kunt u mailen met ons

 

Artikel 19. Aansprakelijkheid

Indien AIRSOFT ANTWERP aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: De aansprakelijkheid van AIRSOFT ANTWERP is beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. AIRSOFT ANTWERP is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 20. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop AIRSOFT ANTWERP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AIRSOFT ANTWERP niet in staat is de verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van AIRSOFT ANTWERP opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door AIRSOFT ANTWERP niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien AIRSOFT ANTWERP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 21. Geschilbeslechting

Ter zake van geschillen over met AIRSOFT ANTWERP gesloten overeenkomsten is uitsluitend de in de vestigingsplaats van AIRSOFT ANTWERP bevoegde rechter bevoegd te beslissen, tenzij dwingend rechtelijk de bevoegdheid van de Kantonrechter van de woonplaats van de wederpartij bevoegd is, of tenzij AIRSOFT ANTWERP erkiest het geschil aan te brengen bij de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 22. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen AIRSOFT ANTWERP en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.


Artikel 23. Commercie door derden

Het is uitdrukkelijk verboden handel te drijven op de events van AIRSOFT ANTWERP, zonder toestemming.
Verkoop van BB’s en/of accessoires, frisdranken, verhuur van replica’s, (losse) artikelverkoop en/of reclame maken is niet toegestaan. Overtreding van dit verbod kan leiden dit tot onmiddellijke verwijdering van het evenement zonder restitutie van betaalde gelden.


Artikel 24. Wijziging van de voorwaarden AIRSOFT ANTWERP

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht


Artikel 25. Aansprakelijkheid (Deelnemer, ongevallen)

De activiteiten van AIRSOFT ANTWERP sport evenementen. U bent ervan op de hoogte dat deze activiteiten een verhoogd risico met zich meebrengen voor u en uw mededeelnemers. Tevens maken wij gebruik van Special Effects, met name rook, geluid en licht effecten.
* De sport die u gaat doen, doet u geheel voor eigen risico
* U dient te annuleren indien u niet in staat bent deel te nemen aan deze activiteit door fysieke of psychische problemen.
* U dient een persoonlijke ‘familial’ verzekering te hebben afgesloten. Zelfstandigen dienen een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering te       
hebben afgesloten.
* U heeft geen algemeen belemmerende blessures en/of invaliditeit (nek, rug of knieklachten , hartklachten, luchtweg-klachten, zwanger etc.) die uw gezondheid in gevaar zou kunnen brengen door deel te nemen aan onze activiteiten.
Er word verwacht dat u zelf bepaald of u zich fysiek in staat acht, om deel te nemen aan dit evenement. Ons personeel kan u op basis van hun inzicht u te allen tijde weigeren, ter behoeve van het behoud van uw en onze veiligheid.
U dient bij ons aan te geven indien u fysieke of psychische klachten heeft, die mogelijk kunnen opdoen tijdens het evenement (Bijvoorbeeld Astma, epilepsie, suiker-tekort etc.). AIRSOFT ANTWERP is niet aansprakelijk bij het tekortkoming aan voorbereiding voor het evenement.

 

Artikel 26. Ongeval/EHBO

Zowel op de open events als op de privé events is er altijd EHBO aanwezig. De organisatie dient meteen in kennis te worden gesteld van een ongeval. Indien nodig zal het spel worden gestopt en dient iedereen te wachten in de respawn of safetyzone.
Indien u niet afdoende bent verzekerd, is uw deelname op eigen risico en is AIRSOFT ANTWERP niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.

 

 

Artikel 27. Privacywet Opslaan persoon gegevens

De persoonlijke gegevens worden ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde diensten en of informatie te kunnen verwerken.
Deze gegevens worden nooit vrij gegeven aan derde partijen en worden indien niet meer noodzakelijk vernietigd conform de norm.

 

Artikel 28 – Planning & Locatie

AIRSOFT ANTWERP behoud zich het recht voor om ter behoeve van het spel, kwaliteit en veiligheid, groepen samen te voegen, te verschuiven naar andere speelslots of (in het ergste geval) te cancellen.
Indien redelijkerwijs mogelijk word u hiervan op kennis gesteld.

 

Tot slot Wanneer een marshall constateert dat u een van de bovenstaande regels overtreed, zal hij uw toegangsbandje markeren. Bij twee markeringen dient u het speelterrein te verlaten. Wij behouden ons het recht voor om u bij serieuze overtredingen, te denken aan fysieke conflicten, per direct van het terrein te verwijderen. Directe verwijdering volgt ook, indien u kort voor of tijdens het event alcoholhoudende drank of verdovende middelen (heeft) gebruikt. Dit in verband met uw en onze veiligheid.

 

AIRSOFT ANTWERP behoudt zich het recht voor om deze regels zonder kennisgeving met terugwerkende kracht te wijzigen.

 

Wij hopen dat u een leuke tijd zult hebben bij AIRSFOT ANTWERP. Indien u nog vragen heeft over deze disclaimer kunt u ons altijd mailen of bellen.


Wij kijken uit naar uw komst!